Head Tavad

Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu (edaspidi nimetatud “Liit”) heade tavade eesmärk on luua heade tavade eetiline alus Eesti jäätmekäitluses, Liidu liikmete omavahelises suhtlemises, kujundada Liidu ja tema liikmete hea nimi ja väärikas maine.

ERMEL HEAD TAVAD

1. Liit ja Liidu liikmed järgivad oma tegevuses Liidu häid tavasid.

2. Liidu liikmed lähtuvad oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, ei osale tehingutes ega sõlmi lepinguid, millega rikutakse õigusakte või minnakse vastuollu Liidu heade tavade põhimõtetega.

3. Liidu liikmed vastutavad sõlmitud lepingute täitmise eest ja tagavad kliendi huvide kaitse vastavalt sõlmitud lepingule.

4. Liidu liikmed käituvad teenuse osutamisel keskkonnasäästlikult ja järgivad printsiipi “jäätmetekitaja maksab”.

5. Liidu liikmed tegutsevad lähtudes aususe, eetilisuse, avatuse, selguse, professionaalsuse ja ausa konkurentsi nõudeid järgides.

6. Liidu liikmed aitavad kaasa Eesti jäätmekäitluse parema maine kujundamisele.

7. Liidu liikmed ei väljenda avalikkuse ees oma halvustavat hoiakut teiste Liidu liikmete suhtes ning nende poolt pakutavate teenuste suhtes. Liidu liikmed ei kahjusta oma tegevusega Liidu ega teiste Liidu liikmete mainet.